rozcestnik

Úvod

Rok 2022

Rok 2021

Historie

Pravidla

Rok 2022

Seřadit dle jména

Seřadit dle soutěží

Zahrnuté soutěže

Pravidla:

 1.  V PAF jsou autoři fantastiky hodnoceni na základě bodů, které jim byly uděleny za umístění jejich povídek a románů (prací) v literárních soutěžích zahrnutých do PAF za období jednoho roku.
 2. Do příslušného ročníku PAF jsou započítávány body ze všech soutěží nebo soutěžních kategorií, které jsou vyhlášeny na témata z žánru fantastiky (sci-fi, fantasy, horor). Výjimkou z tohoto pravidla jsou soutěže, v jejichž propozicích je omezení shora do 100 slov nebo do 500 znaků nebo jde o soutěž v co nejkratší povídce. Pro účely PAF se tyto za literární soutěže nepovažují.
 3. Do příslušného ročníku PAF jsou započítávány body ze všech soutěží nebo soutěžních kategorií, jejichž výsledky byly oficiálně vyhlášeny od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku, a to bez ohledu na to, ve kterém roce byla ta která soutěž vypsána nebo měla uzávěrku pro zasílání soutěžních prací.
 4. Má-li určitá soutěž více literárních kategorií zahrnutých do PAF, je pro účely PAF každá z nich bodována samostatně.
 5. Je-li určitá soutěž hodnocena porotou odbornou i veřejnou (většinou realizovanou internetovým hlasováním), do PAF se započítává jen hodnocení poroty odborné. Pokud je hodnocení soutěže jediné, ale kombinované z poroty odborné i veřejné, je do PAF zahrnuto.
 6. Do PAF jsou zahrnuty pouze ty soutěže, jejichž pořadatelem (vyhlašovatelem) je subjekt se sídlem na území ČR.
 7. Každá literární soutěž (nebo kategorie) je pro účely PAF zařazena do jednoho ze tří typů:
  1. Tradiční velké soutěže, charakterizované
   1. vyhlášením soutěže minimálně osmkrát v posledních deseti po sobě jdoucích letech.
   2. hodnocení soutěže provádí výlučně odborná porota
  2. Zavedené soutěže, charakterizované
   1. vyhlášením soutěže minimálně čtyřikrát v posledních šesti po sobě jdoucích letech.
   2. hodnocení soutěže provádí výlučně odborná porota
  3. Ostatní soutěže
 8. Bodování
  1. Soutěže
   1. Tradiční soutěže
    1. Je-li do soutěže (kategorie) přihlášeno 40 a více soutěžních prací, je bodováno prvních 10 soutěžních prací sestupně od 10 bodů za první po 1 bod za desátou.
    2. Je-li do soutěže (kategorie) přihlášeno 25-39 soutěžních prací, je bodováno prvních 7 sestupně od 7 bodů za první po 1 bod za sedmou.
    3. Je-li do soutěže (kategorie) přihlášeno 10-24 soutěžních prací, je bodováno prvních 5 sestupně od 5 bodů za první po 1 bod za pátou.
    4. Je-li do soutěže (kategorie) přihlášeno 9 nebo méně soutěžních prací, jsou bodovány první 3 sestupně od 3 bodů za první po 1 bod za třetí.
   2. Zavedené soutěže
    1. Je-li do soutěže (kategorie) přihlášeno 25 a více soutěžních prací, je bodováno prvních 7 soutěžních prací sestupně od 7 bodů za první po 1 bod za sedmou.
    2. Je-li do soutěže (kategorie) přihlášeno 10 až 24 soutěžních prací, je bodováno prvních 5 sestupně od 5 bodů za první po 1 bod za pátou.
    3. Je-li do soutěže (kategorie) přihlášeno 9 nebo méně soutěžních prací, jsou bodovány první 3 sestupně od 3 bodů za první po 1 bod za třetí.
   3. Ostatní soutěže
    1. Je-li do soutěže (kategorie) přihlášeno 10 a více soutěžních prací, je bodováno prvních 5 soutěžních prací sestupně od 5 bodů za první po 1 bod za pátou.
    2. Je-li do soutěže (kategorie) přihlášeno 9 nebo méně soutěžních prací, jsou bodovány první 3 sestupně od 3 bodů za první po 1 bod za třetí.
  2. Dojde-li k rovnosti umístění, tedy k situaci, že místo, za které jsou v PAF udělovány body, obsadí současně dva a více autorů, je bodováno takto: sečtou se body za toto místo a za všechna další místa v počtu shodně umístěných autorů a součet je vydělen počtem autorů. Každý autor pak obdrží takto vzniklý bodový podíl (průměr bodů). Autor (autoři) na dalších místech se z hlediska bodování PAF posunují až na následující pořadí.
  3. Pokud v určité soutěži nebo kategorii není vyhlašováno pořadí autorů v počtu potřebném pro PAF, zahrne se do PAF pouze tento nižší počet autorů. Body se přidělí za příslušný počet nejvyšších umístění
  4. Pokud v určité soutěži nebo kategorii není přiděleno konkrétní pořadí všem autorům (ale například jen vítěz a „finálová skupina“), přidělí se body na těch (prvních) místech, pro které je pořadí určeno, a dále se postupuje podle bodu 8. B)  (rovnost umístění). Připadne-li ale na jednoho autora méně než 0,5 bodu, body se nepřidělí.
  5. Pokud se jeden autor určité soutěže nebo kategorie účastní s více soutěžními pracemi a na (pro potřeby PAF) bodovaných místech se jich umístí několik, jsou mu do PAF započteny všechny tyto body. 
  6. V případě spoluautorství jedné povídky více autory, je každému autorovi přiznán plný počet bodů.
 9. Slavnostní vyhlašování výsledků PAF proběhne každoročně na prvním vhodném conu (bude vždy oznámeno). Průběžně aktualizované hodnocení (a další informace) bude dostupné na http://paf.fandom.cz/
 10. Do PAF mohou být zahrnuty jen ty soutěže, o kterých se organizátoři PAF dozvědí a jejichž výsledky pořadatel zveřejní. O zařazování soutěží do kategorií i o řešení dalších případných problémů rozhoduje Rada PAF, která má konečné slovo. Předsedou Rady PAF je Michael Bronec.